Regulamin korzystania z usługi BiblioPoint

§1

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w niej określenia oznaczają odpowiednio:

 1. Utwór lub książka - przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn.zm),
 2. e-platforma/Serwis - elektroniczna platforma, której właścicielem i administratorem jest Helion, za pośrednictwem której Użytkownik może korzystać z zasobów Bibliopoint,
 3. Bibliopoint - internetowa biblioteka multibooków, e-booków, wideokursów i audiobooków - funkcjonująca w ramach bibliopoint.pl, administrowany przez Helion, zespół narzędzi technicznych, umożliwiający Helion zarządzanie procesem dostępu do platformy bibliopoint.pl,
 4. Użytkownik - osoba korzystająca z zasobów e-platformy/Serwisu, a będąca uczniem pracownikiem naukowym, studentem lub inną osobą zatrudnioną lub współpracującą na podstawie umów cywilnoprawnych z Instytucją,
 5. Instytucja - instytucje publiczne, szkoły, uczelnie, przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników, firmy szkoleniowe, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zainteresowane odpłatnym dostępem do Publikacji z możliwością ich dalszego udostępniania Użytkownikom,
 6. Administrator ("Helion") -
  • Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027,
  • HELION SA, z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121256, NIP:631-020-02-68, REGON 271070648.

  Kontakt: e-mail: , telefon 32 2309863.

 7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkownika z zasobów Serwisu.
 2. Warunkiem korzystania z serwisu jest posiadanie aktualnej i opłaconej subskrypcji zasobów Serwisu przez Instytucję oraz akceptacja postanowień mniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 3. Do korzystania z serwisu jest wymagane połączenie z siecią Internet.
 4. Do poprawnego korzystania z serwisu wymagane jest posiadanie urządzenia końcowego z zainstalowaną przeglądarką internetową pozwalającą wyświetlać HTML (np. Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome) karta dźwiękowa oraz głośniki lub słuchawki.
 5. W przypadku kiedy konkretna usługa będzie wymagała spełnienia dodatkowych wymagań technicznych zostaną one szczegółowo określone w podstronie opisującej usługę.
 6. Użytkownik nabywa dostęp do zasobów Serwisu wyłącznie za pośrednictwem Instytucji, która odpowiedzialna jest za udostępnienie mu właściwych kodów lub narzędzi dostępowych do Serwisu. Helion nie przydziela indywidualnych dostępów do serwisu na żądanie Użytkownika.
 7. Użytkownik może korzystać z zasobów Serwisu za pośrednictwem urządzenia końcowego, które udostępniane jest przez Instytucję.

§3

 1. Wszelkie treści cyfrowe, w tym teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie udostępniane Użytkownikowi są własnością Helion, lub Helion posiada stosowne uprawnienia do korzystania z nich i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2017r. poz. 776 z poźn. zm.).
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. modyfikowania, wypożyczania, wydzierżawiania, sprzedawania, dystrybuowania, dokonywania inżynierii lub asemblacji wstecznej lub dokonywania innych działań zmierzających do odkrywania kodu, ani tworzenia utworów zależnych na podstawie treści, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone przez Helion albo osoby trzecie, lub mieści się w ramach dozwolonego użytku własnego,
  2. używania, kopiowania lub imitowania żadnego znaku towarowego, wzoru przemysłowego, firm przedsiębiorców ani nazw produktów, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone przez Helion albo osoby trzecie, lub mieści się w ramach dozwolonego użytku własnego,
  3. usuwania, ukrywania lub zmieniania informacji o prawach autorskich oraz znaków towarowych należących do Helion lub innych firm.

§4

Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji dostępu do Serwisu. Reklamacje powinna być zgłaszane bezpośrednio do Instytucji.

§5

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, dane IP w formularzu rejestracyjnym Serwisu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 2. Serwis przetwarza również dane Użytkowników:
  1. w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności,
  2. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw,
  3. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.
 3. Administratorem danych osobowych jest Administrator (zgodnie z definicją w komparycji). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego wykonaniu.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
 5. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz data urodzenia dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Serwisie w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Serwis wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje są zapisywane przez serwer Serwisu na komputerze użytkownika.

  Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 10. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika:
  1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika,
  2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
  3. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
 11. Szczegóły ochrony danych Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności.

§6

Helion zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu. Nowy Regulamin wchodzi w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu publikacji.

§7

W sprawach spornych oraz nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.


Gliwice, dn. 25.05.2018r.